XÉT DUYỆT BÀI BÁO

Đây là phần dành riêng cho Ban chương trình.

Để xét duyệt bài báo, các thành viên Ban chương trình truy cập vào URL https://easychair.org/conferences/?conf=fair2022.

Nếu không nhớ username và/hoặc password, có thể chọn mục "forgot ..." tương ứng; khi đó các thông tin liên quan sẽ gửi về email đã đăng ký.