BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban
GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó trưởng ban
Thành viên