BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

Trưởng ban

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh

Phó trưởng ban
Thành viên