BAN TỔ CHỨC ĐỊA PHƯƠNG

Trưởng ban

TS. Nguyễn Hữu Hùng - Học viện Kỹ thuật Mật mã

Phó trưởng ban
Thành viên