BAN CHỈ ĐẠO

Trưởng ban
GS.VS. Đặng Vũ Minh - Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam
Đồng Trưởng ban
Thành viên