BAN CHỈ ĐẠO

Thành viên

GS.VS. Đặng Vũ Minh - Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

TSKH. Phan Xuân Dũng - Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam

GS.TS. Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội

GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TSKH. Phạm Thế Long - Học viện Kỹ thuật quân sự

PGS.TS. Lê Mạnh Thạnh - Đại học Huế

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

GS.TS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Trần Đình Khang - Đại học Bách khoa Hà Nội

GS.TS. Từ Minh Phương - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông