TX Eventx - шаблон joomla Joomla

Ban tổ chức

 

Trưởng ban
 
GS.TS. Vũ Đức Thi - Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Đồng Trưởng ban
 

        PGS.TS. Lưu Trang - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 
Phó trưởng ban
 

PGS.TS. Lê Quang Sơn - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG-HN

Thành viên
 

GS.TS. Đặng Quang Á - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Nguyễn Long Giang - Viện Công nghệ thông tin

ThS. Phạm Dương Thu Hằng - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

TS. Lê Quang Minh - Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

PGS.TS. Đỗ Năng Toàn - Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nguyễn Quang Thanh - Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng

TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng