BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban
GS.TS. Vũ Đức Thi - Đại học Quốc gia Hà Nội
Đồng trưởng ban
Phó trưởng ban
Thành viên