THÀNH VIÊN CHÍNH BAN CHƯƠNG TRÌNH

Trưởng ban
PGS.TS. Trần Văn Lăng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Phó trưởng ban
Thành viên